תנאי שימוש – קבוצת ווטסאפ "מניקות ביחד"

 
 1. כללי
 
 1. ברוכות הבאות לקבוצה "מניקות ביחד" (להלן: "הקבוצה"), אשר מנוהלת על ידי חברת מדי קיור פתרונות מתקדמים בע"מ, מספר חברה 514614189, מרחוב ברקן 3, כפר-סבא 4428837 (להלן: "החברה").
 
 1. תנאי השימוש להלן (להלן: "תנאי השימוש") מסדירים את היחסים בין החברה לבין חברות הקבוצות העושות שימוש בקבוצה, במידע ובתכנים הכלולים בה (להלן: "המשתמשת").
 
 1. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש.
 
 1. השימוש בקבוצה, במידע ובתכנים המוצגים בה, כפוף לתנאי השימוש. הגלישה והשימוש בקבוצה ייחשבו להסכמה מצד המשתמשת לכל התנאים וההתניות הכלולים בתנאי השימוש. יובהר, כי המשתמשת אינה חייבת להסכים לאמור בתנאי השימוש - אולם אם היא אינה מסכימה לאמור בהם, עליה לצאת מהקבוצה ולא לעשות שימוש בה או במידע או בתכנים המוצגים בה.
 
 1. החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. כל האמור במסמך זה בלשון נקבה - אף זכר במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.
 
 1. הקבוצה והתכנים הכלולים בה
 
 1. הצטרפות לקבוצה מותנית במילוי והגשה של טופס הסכמה להצטרפות לקבוצה. המשתמשת מתחייבת למסור פרטים נכונים, מלאים ומדויקים כתנאי להצטרפות לקבוצה. החברה תהיה רשאית שלא לאשר הצטרפותה לקבוצה של מי שלא מילאה את טופס ההצטרפות כאמור לעיל.
 
 1. הקבוצה מנוהלת על גבי אפליקציית WhatsApp (להלן: "האפליקציה") והשימוש באפליקציה הינו בהתאם לתנאי השימוש של WhatsApp, ובהצטרפות לקבוצה הינך מסכימה לתנאי שימוש אלה. יובהר, כי החברה אינה שולטת באפליקציה, אינה מפעילה אותה או מפקחת עליה, ולכן החברה אינה מתחייבת בשום אופן באשר לביצועים ו/או לתוצאות שתקבל מהשימוש באפליקציה, וכן אינה מתחייבת כי פעולת האפליקציה תהא רציפה או חפה מטעויות.
 
 1. בקבוצה יועלו וישותפו, הן על ידי החברה והן על ידי משתמשות אחרות בקבוצה, תכנים שונים בנוגע להנקה, לרבות מידע, חוות דעת, מאמרים מקצועיים, מוצרים או שירותים נלווים וכו'. אין בפרסומם של התכנים משום המלצה או חוות דעת וכל החלטה בדבר השימוש בתכנים אלו תיעשה על אחריות המשתמשת בלבד.
 
 1. התכנים בקבוצה נועדו לספק מידע כללי בלבד ואינם מהווים בשום אופן ייעוץ רפואי, אין בהם משום מתן עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. שום מידע המתפרסם בקבוצה אין מטרתו, ולא יפורש, כייעוץ לגבי כדאיות ביצוע או הימנעות מביצוע עסקה ו/או פעולה כלשהי.
 
 1. אין לפרסם בקבוצה כל מידע, קובץ, תמונה, תצלום, פרטים או כל תוכן אחר, לרבות תגובות לתכנים של אחרים (להלן: "תכנים") שהינם בלתי חוקיים, בעלי אופי מיני בוטה, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, גסים, גזעניים, פוגעים ברגשות הציבור, מעודדים ביצוע עבירה פלילית, עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות, תכנים הכוללים יישומים מזיקים או תוכנות עוינות, או תכנים המהווים הפרה אחרת של הדין.
 
 1. החברה מעודדת את חופש הביטוי ואת קיומו של דיון פורה בקבוצה, תוך השתתפות פעילה של חברי הקבוצה. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפני המשתמשת להתבטא בקבוצה, רשאית (אך אינה מחויבת) החברה לנטר אחר התכנים ואף מסור לה שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים יפורסמו בקבוצה ואילו יוסרו ממנה.
 
 1. אין בפרסום תכנים בקבוצה כדי להעיד על אישורה או הסכמתה של החברה לתכנים אלה והחברה אינה אחראית לתכנים ו/או לנזקים שייגרמו לכל אדם בגין פרסום התכנים כאמור. תכנים המועלים על ידי חברות הקבוצה אינם מבטאים את דעת החברה או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה מצד החברה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.
 
 1. החברה רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר בכל עת כל תוכן שמסרה משתמשת לפרסום, אם הפרה המשתמשת את תנאי השימוש או שעשתה מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בקבוצה, במשתמשות, בחברה או במי מטעמה. במקרה זה, החברה תהיה רשאית גם למנוע מהמשתמשת לפרסם תכנים נוספים בקבוצה. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות החברה לפי כל דין.
 
 1. התכנים המועלים על ידי המשתמשת לפרסום בקבוצה יהיו חשופים לכל חברות הקבוצה. החברה אינה מתחייבת, והיא אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל המשתמשת בעקבות פרסום תכנים, ומי יגיב לתכנים שיפורסמו וכיצד. החברה לא תישא כלפי המשתמשת באחריות לשימוש שייעשה בתכנים שהיא העלתה לפרסום או לתגובות שיתפרסמו או שיישלחו למשתמשת, או לכל תוצאה שתנבע מפרסום התכנים בקבוצה.
 
 1. החברה תהיה רשאית לכלול במסגרת התכנים המועלים לקבוצה פרסומים ו/או הצעות ו/או הטבות של צדדים שלישיים וכן קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. מובהר כי החברה אינה נושאת באחריות כלשהי בקשר עם פרסומים ו/או הצעות ו/או הטבות אלה.
 
 1. הגבלת השימוש בקבוצה
 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע ממשתמשת מלעשות כל שימוש בקבוצה ואף להרחיקה מהקבוצה, לפרק זמן מסוים או לצמיתות, בכל אחד מהמקרים הבאים:
 
 1. המשתמשת ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראות הדין;
 
 1. המשתמשת הפרה תנאי מתנאי השימוש;
 
 1. המשתמשת ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות חברות אחרות בקבוצה או בפעילות התקינה של הקבוצה.
 
 1. מדיניות פרטיות
 
 1. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשת במסגרת השימוש בקבוצה, לרבות העלאת תכנים, וכן כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות המשתמשת שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה במסגרת השימוש בקבוצה (ביחד להלן: "פרטי המשתמשת"), יהיו כפופים להוראות המפורטות להלן.
 
 1. השימוש של המשתמשת בקבוצה ומסירת פרטי המשתמשת לחברה מהווה הסכמה מצדה של המשתמשת לכך שפרטי המשתמשת יוחזקו וינוהלו על ידי החברה, וכי ייעשה במידע זה שימוש, למטרות הפעלת הקבוצה, מתן שירותים למשתמשת, ביצוע והשלמת עסקאות, פניה אל המשתמשת, מענה לשאלות, לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים (מידע זה לא יזהה אותך אישית). המשתמשת מסכימה לכך שהשימוש כאמור בפרטי המשתמשת לא ייחשב כפגיעה כלשהי בפרטיותה של המשתמשת, והחברה לא תיחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או לפוגעת בפרטיותה של המשתמשת בשל כל מידע שיהיה בו כדי לזהות את המשתמשת או להתחקות אחריה.
 
 1. לא חלה על המשתמשת כל חובה חוקית למסור את פרטי המשתמשת לחברה ומסירת פרטי המשתמשת כאמור נעשית מרצונה החופשי ובהסכמתה המלאה של המשתמשת.
 
 1. המשתמשת תמסור פרטים אישיים אודות צדדים שלישיים אך ורק אם יש בידיה את כל ההסכמות והאישורים הנדרשים לפי דין למסירת פרטים אישיים אלו לחברה. המשתמשת תשפה את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שייגרם להם בגין מעשה או מחדל של המשתמשת בקשר עם האמור בסעיף זה.
 
 1. החברה לא תמסור את פרטי המשתמשת לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמשת וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמשת לבין החברה; (ג) אם החברה תארגן את פעילות הקבוצה במסגרת גוף אחר - וכן במקרה שהחברה תמזג את עסקיה עם גוף אחר – היא תהיה זכאית להעביר לגוף האחר את פרטי המשתמשת, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפי המשתמשת את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל החברה כי המשתמשת ביצעה מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשות אחרות; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד סביר כי המשתמשת עושה או עשתה שימוש בקבוצה לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד סביר כי המשתמשת הפרת איזה מתנאי השימוש ו/או כל הסכם עם החברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת הקבוצה, כגון העברת פרטים לעובדים או לחברות קשורות, קבלני משנה או גופים אחרים (לרבות אלו המצויים במדינות בהן רמת ההגנה על פרטיות המידע שונה מזו הנהוגה במדינתך), המעורבים בתפעול הקבוצה. לא תהיה למשתמשת טענה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר למסירת פרטי המשתמשת כאמור.
 
 1. דיוור שיווקי
 
החברה רשאית, אך לא חייבת, לשלוח למשתמשת פרסומים, מבצעים, הנחות, עדכונים, חידושים וכדומה (ביחד: "דיוור שיווקי") מעת לעת, בין היתר באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS, בכפוף לקבלת הסכמת המשתמשת בהתאם לאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 (להלן: "חוק התקשורת"). על אף האמור, בהתאם להוראת סעיף 30א(ג) לחוק התקשורת, תהא החברה רשאית לשלוח אל המשתמשת דיוור שיווקי בעניין מוצרים ו/או שירותים מסוג דומה לאלו שהמשתמשת רכשה מהחברה (או ניהלה מו"מ מול החברה לרכישה), אף ללא הסכמתה. המשתמשת יכולה לבחור בכל עת להפסיק לקבל דיוור שיווקי מהחברה וזאת ע"י פנייה בכתב לחברה, או דרך פנייה לחברה באופן בו שוגר הדיוור השיווקי, לפי בחירת המשתמשת.
 
 
 1. קניין רוחני
 
 1. מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, בקבוצה ובכל חלק בה, לרבות (ומבלי לגרוע): תכנים, עיצוב, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בקבוצה, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד - הוא של החברה ו/או של צדדים שלישיים, לפי העניין והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות, לפי העניין.
 
 1. נאסר על המשתמשות להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering), או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים בקבוצה ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה ו/או של אותם צדדים שלישיים (לפי העניין). כמו כן, אין לעשות שימוש בקבוצה באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה או (לפי העניין) של אותם צדדים שלישיים, ללא הסכמתה המפורשת של החברה לכך בכתב ומראש.
 
 1. סימני המסחר בקבוצה הם קניינה של החברה או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים או שותפים עסקיים - קניינם של אלו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם של החברה או (לפי העניין) אותם צדדים שלישיים כאמור לעיל, בכתב ומראש.
 
 1. חובות המשתמשת
 
מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, השימוש בקבוצה כפוף לתנאים הבאים:
 
 1. אין לעשות שימוש במידע ובתכנים המתפרסמים בקבוצה לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמשת מתחייבת כי היא תימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים בקבוצה באמצעות תוכנות מסוגים שונים או מלהפיץ מידע ותכנים כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.
 
 1. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר לאחר ו/או לשדר ו/או לפרסם את התכנים של הקבוצה ו/או כל חלק מהם. אין להשתמש בתכנים ו/או לאפשר לאחרים להשתמש בהם, למעט למטרה שלשמה הם הועלו לקבוצה.
 
 1. הגבלת אחריות
 
 1. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו, בכל מקרה ובשום מצב החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה:
 
 1. לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים אשר יגרמו למשתמשת או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש בקבוצה;
 
 1. לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש בקבוצה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמשת בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמשת כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;
 
 1. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמשת ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת).
 
 1. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.
 
 1. התכנים המועלים לקבוצה על ידי החברה עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות ואין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם. 
 
 1. שונות
 
 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות תנאי השימוש, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמה מוקדמת של המשתמשות, בהודעה שתתפרסם בקבוצה. באחריות המשתמשת להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. המשך השימוש בקבוצה לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמשת בדבר קבלת השינויים. מומלץ למשתמשת לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לקבוצה על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) בתנאי השימוש.
 
 1. כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לקבוצה לרבות, אך לא רק, בקשר עם המידע והתכנים המצויים בה, ידונו על פי דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש בקבוצה הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה. 
 
 1. במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.
 
 1. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של החברה על זכות כאמור.
image alt
x

#{title}

#{text}

#{price}